ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพรศรี วงศ์ไกร
ตำแหน่ง :หัวหน้างานบริหารทั่วไป
หน้าที่หลัก :ครูคศ.3 / บริหารการศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : หัวหน้างานบริหารทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานบริหารทั่วไป