ชื่อ - นามสกุล :นางสาวปลายรุ่ง พุทสมสู
ตำแหน่ง :ครู คศ.3/ภาษาอังกฤษ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : หัวหน้าสายชั้น ช่วงชั้นที่ 2
หน้าที่ในกลุ่ม : ครู