ชื่อ - นามสกุล :นายเฉลียว ทองร้อยชั่ง
ตำแหน่ง :คศ.2 / การประถมศึกษา
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : หัวหน้าสายชั้น ช่วงชั้นที่ 1
หน้าที่ในกลุ่ม : คศ.2